Användaravtal

för användande av onlineplattformen „Panfu“ (www.panfu.se) en produkt från
goodbeans GmbH
Weinmeisterstr. 10
10178 Berlin
Distriktsdomstol Charlottenburg, HRB 110809 B

03.05.2011
 1. Tillämpningsområde
  1. goodbeans GmbH (härefter kallat GOODBEANS) driver onlineportalerna Oloko (www.oloko.se) och Panfu (www.panfu.se). Deltagare och användare av de tjänster som erbjuds via dessa plattformar kommer i detta dokument härefter att refereras till som „användare“.
  2. GOODBEANS tillhandahåller samtliga tjänster till användaren baserat helt och hållet på dessa allmänna användarvillkor (härefter kallat „användarvillkor“). Dessa reglerar användande av de av GOODBEANS tillhandahållna tjänsterna i Panfu såväl som förhållandet mellan GOODBEANS och användarna av tjänsten.
  3. Användarvillkoren gäller för samtliga innehåll, funktioner, verktyg och övriga tjänster (sammanfattat „tjänster“) som GOODBEANS ställer till förfogande via Panfu. I anslutning till användarvillkoren gäller sekretesspolicyn och för deltagande i tävlingar gäller „de allmänna deltagarvillkoren för tävlingar“. GOODBEANS uppmanar alla användare och föräldrar att noga läsa igenom „goodbeans GmbHs riktlinjer för uppförande“ och att agera i enlighet med dessa.
  4. Förutsättningen för ingående av avtal är att Du är i myndig ålder eller har tillstånd från juridisk representant (t.ex. föräldrar).
  5. GOODBEANSS avtalspartner är berättigad till att skapa ett användarkonto åt sig själv eller en annan person („användaren“) och på det viset låta denna person utnyttja erbjudandet. Ifall avtalspartnern tillåter att erbjudandet nyttjas av en annan person än avtalspartnern, speciellt avses här minderåriga, bär avtalspartnern ansvaret att samtliga förpliktelser i dessa användarvillkor efterlevs även av denna person och avtalspartnern är ansvarig gentemot GOODBEANS för denna persons agerande. I övrigt gäller punkterna 9.5, 10.1 så väl som 7.5 och 7.6. Ett användarkonto kan inte överlåtas till en annan person.
  6. Användaren godkänner dessa användarvillkor i och med nyttjande av de erbjudna tjänsterna, det vill säga vid registreringen på Panfu. Motstridiga användarvillkor, explicit även eventuella användarvillkor från användaren själv, motsäges härmed uttryckligen. Dessa gäller endast om GOODBEANS uttryckligen och skriftligen accepterat dessa. Bara för att GOODBEANS inte motsatt sig andra användarvillkor betyder inte detta att dessa kan anses vara accepterade.
  7. Användarvillkoren är alltid tillgängliga online på sidan www.panfu.se under länken „Användarvillkor“.
  8. GOODBEANS förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor med verkan för framtiden. I detta fall kommer GOODBEANS att i förväg meddela om ändringarna via mejl och samtidigt klargöra att ändringarna accepteras automatiskt om Du inte motsäger dig dem inom fyra veckor efter att detta meddelats eller innan nästa tillfälle då tjänsten nyttjas efter Du meddelats om ändringarna. Om kunden motsäger sig ändringarna har GOODBEANS rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
  9. Vårt erbjudande kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är måna om att endast länka till sidor vars innehåll funnits vara ofarligt vid tillfället då länken lades till. GOODBEANS har inget inflytande över länkade sidor eller deras innehåll och dessa kan därför komma att ändras utan vår vetskap. Observera att vi inte fortlöpande kontrollerar de länkade sidornas innehåll. Vi gör inte innehåll som är tillgängligt på eller via erbjudanden eller källor härstammande från tredje part till vårt eget och tar inte något ansvar och ger inga garantier för sådant innehåll. När det gäller innehåll på externa eller inbäddade sidor är användarvillkoren för dessa sidors respektive leverantörer gällande.
 2. Tekniska förutsättningar
  1. För att kunna använda Panfu behöver Du en dator på vilken det är möjligt att använda internet, en internetanslutning och en webbläsarmjukvara. För att innehållet ska kunna återges och användas måste datorn vara utrustad med nödvändig hårdvara (ljudkort, högtalare och liknande) och rätt mjukvara.
  2. Ansvaret för att uppfylla de tekniska kraven ligger uteslutande hos användaren. GOODBEANS vill påpeka att i och med användande av internet så kan kostnader och avgifter via tredje part uppstå (t.ex. anslutning av internetabonnemang, månadsavgifter). GOODBEANS rekommenderar användande av en bredbandsanslutning med en fast avgift („flatrate“).
 3. Tjänsteinnehåll
  1. GOODBEANS gör det möjligt för användaren att inom ramen för de tekniska och operationella möjligheterna ta del av de på internet erbjudna tjänsterna. Användaren erhåller endast en enskild, icke överlåtbar rätt att använda de tillhandahållna funktionerna inom ramen för användarvillkoren.
  2. Tjänsterna inom Panfu uppdateras, modifieras och utvidgas kontinuerligt. Användaren erhåller därför endast rätten att utnyttja den konkreta tjänsten i sitt aktuella tillstånd. Användaren har ingen rätt att kräva uppdatering av respektive spel. GOODBEANS har inga förpliktelser gentemot användaren när det gäller att tillhandahålla specifika funktioner eller att se till att dessa alltid är tillgängliga.
  3. Användande av de av GOODBEANS inom ramen för dessa användarvillkor tillhandahållna tjänsterna, för kommersiella syften är inte tillåtet.
 4. Användande och ingående av avtal
  1. GOODBEANS erbjuder sina tjänster enbart till konsumenter i enlighet med § 13 BGB (i den tyska civillagen). Avtalspart kan endast vara en person som (i.) fyllt 18 år, (ii.) fått tillåtelse av sin vårdnadshavare att använda tjänsten eller (iii.) är mellan 7 och 18 år som betalar för de avtalsenliga tjänsterna med hjälp av tillgångar som den fått av sin vårdnadshavare, eller från tredje part med vårdnadshavarens godkännande, till att förfoga över fritt eller specifikt för detta ändamål.
  2. För att kunna ta del av Panfus tjänster så måste användaren skapa ett användarkonto.
  3. Användarkontot kan endast skapas under förutsättningen att användaren fyllt i alla obligatoriska fält i registreringsformuläret fullständigt, sanningsenligt och korrekt, accepterat användarvillkorens giltighet, och givit sitt samtycke till sparandet och användande av uppgifter som är beskrivet i sekretesspolicyn.
  4. Redan vid registreringen ingås ett inledande (kostnadsfritt) avtal mellan GOODBEANS och användaren för vilket dessa användarvillkor är gällande.
  5. Vid beställande av en kostnadspliktig tjänst (ett så kallat „Guldmedlemskap“) ingår den registrerade kunden ytterligare ett avtal med GOODBEANS, som är separat från det som ingås vid registreringen, för vilket dessa användarvillkor också gäller. Innan ingående av detta ytterligare avtal kommer användaren att erhålla information om betalningsskyldigheten som tjänsten medför samt de gällande priserna och betalningsmöjligheterna. Detta ytterligare avtal gällande konstnadspliktiga tjänster ingås genom att kunden accepterar sin betalningsskyldighet genom att klicka på bekräftelseknappen på respektive webbplats.
  6. Varje användare behöver en giltig mejladress för att kunna skapa ett användarkonto. Efter att Du avslutat registreringen bekräftar GOODBEANS avtalets ingående genom att skicka ett mejl till den mejladress som Du angivit vid registreringen.
  7. Avtalet sluts först i och med att bekräftelsemejlet skickas. GOODBEANS kommer att spara Dina uppgifter i enlighet med föreskrifterna i den tillämpliga sekretesspolicyn och meddela dig om avtalsbestämmelserna via bekräftelsemejlet som nämnts i punkt 4.6. Du kan när som helst se dina avtalsuppgifter i Mitt-konto-sektionen. Angivande av mejladressen sker uteslutande i syfte att bekräfta användarkontot och för kontakt mellan GOODBEANS och kunden, denna mejladress lämnas inte ut till andra GOODBEANS-användare.
  8. Affärsjuridiska förklaringar (t.ex. ändringar av deltagarvillkoren, uppsägning eller andra meddelanden) kan ges till medlemmen via mejl till den av denna vid registreringen angivna mejladressen. Dessa räknas som mottagna från och med den tidpunkt då de under normala omständigheter är möjliga att hitta i mejladressens inkorg. Medlemmarnas tillgång är lösenordsskyddad. Vid anmälan ska användaren välja ett säkert lösenord (det måste bestå av minst 6 tecken och av bokstäver, siffror och specialtecken). Användaren är förpliktigad till att hålla sitt lösenord hemligt och att inte lämna det vidare till tredje part. Observera i detta sammanhang att GOODBEANS aldrig vare sig inom ramen för samtal/telefonsamtal eller per mejl kommer att fråga användaren efter dess lösenord.
  9. Användaren förpliktar sig att omedelbart meddela GOODBEANS så snart det kommit till dennas kännedom att en otillbörlig tredje part känner till lösenordet. Om användaren är skuld till att tredje part genom att använda sig att lösenordet nyttjat Panfus tjänster, så ansvarar användaren själv för de skador som tillfogats GOODBEANS.

 5. Tillgänglighet och funktionalitet
  1. GOODBEANS bemödar sig att göra Panfu tillgängligt 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. På grund av underhållsarbeten eller tekniska störningar t.ex. störningar i kommunikationsnätet, kan det dock förekomma att Panfu tillfälligt är helt eller delvis otillgängligt. GOODBEANS tar därför inget ansvar eller ger inga garantier för Panfus oavbrutna tillgänglighet eller för en oavbruten möjlighet att nyttja Panfu.
  2. Panfu-chatten är tillgänglig för medlemmar under veckodagar från 14.00 till 20.00 tysk tid, och på helger mellan 10.00 och 20.00. Utöver dessa tider är chatten antingen inte tillgänglig eller endast delvis tillgänglig.
  3. GOODBEANS anstränger sig för att uppnå en felfri drift och en oklanderlig funktion och funktionalitet för Panfu. Användaren erkänner emellertid att mjukvara aldrig är fri från fel och att tekniska fel inte kan uteslutas. Likaså erkänner användaren att i kommunikation via internet möts olika sorters datorer med olika sorters mjukvara med olika sorters konfigurationer, vilket i grunden försvårar en friktionsfri funktionalitet. Därför tar GOODBEANS inget ansvar och ger inga garantier för Panfus funktion och funktionalitet, eventuella downloads erbjudna via Panfu och inte heller för att de av och för Panfu använda hård- och mjukvarorna fungerar felfritt.
 6. Betalning
  1. Panfu är i grunden gratis att använda. För nyttjande av ytterligare tjänster och funktioner på onlineportalen är ett kostnadspliktigt medlemskap (Guldmedlemskap) nödvändigt. Både priserna och omfånget på de av GOODBEANS tillhandahållna kostnadspliktiga tjänsterna framgår av den för vid tidpunkten för avtalets ingående gällande pris- och tjänsteförteckningen. Pris- och tjänsteförteckningen är tillgänglig på: www.panfu.se/legal-information/preise-und-leistungen.html. Kostnader avhängiga löptid ska betalas på förhand. Betalning av avgifterna är endast möjlig via de på webbplatsen eller i prisförteckningen angivna betalningsmöjligheterna.
  2. Erbjudandet om nyttjande av kostnadspliktigt innehåll från GOODBEANS utgör för användaren ett bindande erbjudande om ingående av avtal. Användaren kan anta detta erbjudande, efter att ha anmält sig vid önskad och vald leverantör av betalningssystem, genom att skicka iväg beställningen till GOODBEANS. Användaren kan rätta till felaktigt angiven information genom att navigera bakåt i webbläsaren eller genom att avbryta beställningsprocessen och börja om från början igen.
  3. GOODBEANS sparar användarens beställning och de vid beställningen angivna uppgifterna. Användaren erhåller en bekräftelse på att beställningen mottagits.
 7. Löptid, avtalsförlängning, uppsägning, spärrning
  1. Guldmedlemskapets löptid framgår av vår pris- och tjänsteförteckning. Pris- och tjänsteförteckningen finns på: www.panfu.se/legal-information/preise-und-leistungen.html.
  2. Avtalet om Guldmedlemskap förlängs automatiskt med sin ursprungliga löptid och till standardpris så som angivet i pris- och tjänsteförteckningen, ifall det inte sägs upp via mejl minst två veckor innan respektive avtals slutdatum. När det gäller provabonnemang, reklamerbjudanden och liknande kan avvikelser från denna regel förekomma. I vilket fall blir användaren även här informerad om löptiden, möjligheten till uppsägning och den annars automatiska förlängningen.
  3. Vid beställning av en kostnadspliktig tjänst (Guldmedlemskap) informeras användaren, samtidigt som den erhåller bekräftelsen på beställningen, om respektive löptid, avtalets startdatum och längden på avtalets förlängning i det fall det inte sagts upp i rätt tid.
  4. Avseende uppsägning görs en sträng åtskillnad mellan det kostnadsfria avtalet som ingås i och med registreringen och det kostnadspliktiga avtalet som ingås genom beställande av en kostnadspliktig tjänst (Guldmedlemskap).Kunden har rätt att vid vilken tidpunkt som helst säga upp det kostnadsfria avtalet med GOODBEANS utan att ange någon grund för detta. Uppsägningen av detta kostnadsfria medlemskap sker genom användande av länken „Radera profil“ under „Mitt konto“ på Panfus webbplats. Alternativt kan användaren också säga upp det kostnadsfria avtalet via mejl.
   1. GOODBEANS har rätt att säga upp det kostnadsfria avtalet med användaren med en frist på 14 dagar. Rätten till uppsägning av viktig anledning och rätten att spärra en kund förblir gällande.
   2. Uppsägningen av det kostnadspliktiga avtalet (Guldmedlemskapet) måste ske minst 14 dagar innan innan respektive avtals slutdatum – eller inom en eventuell vid köpet av den kostnadspliktiga tillången angiven kortare frist (punkt 7.2).
   3. Uppsägningen av det kostnadspliktiga avtalet är endast effektiv om den utförs genom en uttrycklig skriftlig förklaring via mejl. För att möjliggöra ett entydigt fastställande och för skydd mot missbruk är det i varje fall absolut nödvändigt att kunden vid den skriftliga uppsägningen på ett läsbart sätt (TRYCKBOKSTÄVER) anger fullständigt namn, land, vilken Panfu-tjänst den nyttjar, den vid registreringen på Panfu angivna mejladressen och sitt användarnamn.
   4. Explicit anmärkning: Ett kostnadspliktigt avtal (Guldmedlemskap) kan inte sägas upp enbart genom raderande av profilen. Om en användare av ett kostnadspliktigt avtal raderar sin profil, förblir det kostnadspliktiga avtalet intakt. Kunden avstår i och med raderande av profilen bara ifrån användande av en ännu icke använd tjänst men som redan är betald. Detta innebär att kunden inte erhåller någon återbetalning av den redan utförda betalningen. En skriftlig uppsägning av det kostnadspliktiga avtalet – som ovan beskrivet – är i varje fall absolut nödvändigt.
  5. Båda avtalsparter har rätt att vid vilken tidpunkt som helst säga upp avtalet på grund av viktig anledning oavhängigt någon tidsfrist. För GOODBEANS föreligger en viktig anledning i synnerhet när
   1. Du dröjer med en betalning längre än 10 arbetsdagar efter erhållen betalningspåminnelse eller kravbrev.
   2. Du eller en användare som nyttjar erbjudandet via ett från Dig överlåtet användarkonto, bryter mot GOODBEANSS regler för uppträdande eller på annat sätt bryter mot de väsentliga bestämmelserna inom dessa användarvillkor och trots varning inte ändrar beteendet inom en rimlig tidsfrist. En varning är ej nödvändig om en sådan inte har några utsikter att vara framgångsrik eller om överträdelsen är så grov att GOODBEANS orimligen kan förväntas hålla avtalet. En överträdelse kan också ske genom att Du underlåter att uppfylla din skyldighet att agera i enlighet med punkt 9.5.
   3. lagliga krav eller krav från domstol eller en myndighet resulterar i att erbjudandet inte längre kan erbjudas i denna form eller i att GOODBEANS upphör med erbjudandet eller med sin affärsverksamhet. Lagstadgade ångerrättigheter förblir oberörda av ovanstående rättigheter till uppsägning.
  6. I fall Du, eller en användare som nyttjar erbjudandet via ett från Dig överlåtet användarkonto, bryter mot GOODBEANSS regler för uppförande eller på andra sätt bryter emot bestämmelserna i dessa användarvillkor, är GOODBEANS berättigat till att, utan att detta påverkar rätten till uppsägning på grund av viktig anledning i enlighet med punkt 7.5, tillfälligt helt eller delvis spärra användarkontot i fråga. Där detta är rimligt ska spärrningen föregås av en varning från GOODBEANS för att ge Dig möjligheten att ändra ditt beteende. En varning i förväg behöver inte ges ifall spärrningen är nödvändig för att förhindra att eventuell skada åsamkas GOODBEANS, ett företag som är förbundet med GOODBEANS eller andra användare av erbjudandet. Spärrande av tillgången på grund av ovan nämnda grunder ändrar ingenting avseende den spärrade kundens betalningsskyldighet för den beställda kostnadspliktiga tjänsten (Guldmedlemskap). Om ett användarkonto spärras är det ej tillåtet för användaren i fråga att skaffa sig tillgång till vårt erbjudande genom nya eller andra användarkonton.
  7. Reglerna i punkterna 10.1, 10.4, 11.4, 14 och 15 gäller fortsatt efter avslutat avtal.
 8. Ångerrätt
  1. Varje användare kan återkalla ingående av ett avtal inom två veckor utan att ange någon anledning för detta.
  2. Fristen på två veckor inleds först efter att denna upplysning mottagits i textform, dock senast när avtalets ingås när du genom att klicka på för detta relevant knapp bekräftar att Du mottagit upplysningen.
  3. Återkallande måste ske i skriven form och skickas till GOODBEANS GmbH per mejl. För att hålla tidsfristen räcker det med att återkallandet skickats iväg i rätt tid. Återkallandet adresseras till:
   GOODBEANS GmbH
   Återkallande/ Widerruf
   Weinmeisterstr. 10
   10178 Berlin
   Mejl: Kontaktformulär
  4. Om användaren inte säger upp sitt Guldmedlemskap under löptiden så förlängs Guldmedlemskapet efter sitt utlöpande automatiskt med sin ursprungliga löptid och till standardpris. Standardpriserna framgår av den för tidpunkten vid respektive avtals ingående gällande pris- och tjänsteförteckningen. Pris- och tjänsteförteckningen finnes under: www.panfu.se/legal-information/preise-und-leistungen.html. Rättsliga föreskrifter om en ångerrätt förblir oberörda av detta.
 9. Användarens allmänna plikter och tillsynsplikt
  1. Medlemmar måste säkerställa att användare efterlever dessa användarvillkor och de av dessa resulterande förpliktelserna. Medlemmar är helt och hållet ansvariga för alla handlingar utförda via deras medlemskonto. Efterföljande plikter gäller alltså också för användare som tillhör hushållet men som inte själva är medlemmar.
  2. Du är förpliktigad att i registreringsprocessen ange sanningsenliga, aktuella och fullständiga uppgifter enligt registreringsformulärets anvisningar.
  3. Du får inte använda vårt erbjudande eller delar av det, använda vårt erbjudande som del av en av dig tillhandahållen tjänst eller tillgången till vårt erbjudande för några som helst kommersiella syften utan vårt i förväg skriftliga medgivande. Exempelvis får Du inte efterhärma, sälja, hyra ut eller använda eller erbjuda vårt erbjudande för egna eller andra kommersiella syften.
  4. Du är förpliktad att vida åtgärder för att din tillgång till vårt erbjudande används uteslutande av Dig själv eller av berättigade användare (se punkt 1.5). Du är också förpliktad att hålla Dina inloggningsuppgifter, särskilt lösenord, hemliga och att se till att också användarnas lösenord hemlighålls av dessa. Du är även förpliktad att omedelbart informera GOODBEANS om alla missbruk av lösenord eller användarkonton.
  5. Du måste genom lämpliga åtgärder se till att användarna som nyttjar erbjudandet via ett av Dig överlåtet användarkonto, följer dessa användarvillkor och särskilt de av dessa användarvillkor följande förpliktelserna. Du är ansvarig för samtliga handlingar som en användare utför via Din tillgång till erbjudandet. Föräldrar ska ledsaga och övervaka minderårigas användande av erbjudandet. Brott mot denna förpliktelse kan leda till att Din tillgång helt eller delvis spärras och/eller till att Ditt avtal sägs upp (se angående detta punkterna 7.5 och 7.6).
  6. Medlemmen förpliktar sig till att underlåta handlingar och att se till att användare underlåter sådana handlingar som inskränker eller skulle kunna inskränka funktionaliteten hos GOODBEANSS tjänster (exempelvis genom mjukvara eller andra scripts). Detta gäller särskilt även för användande av 'robot'-, 'spider'- eller 'offline-reader'-mjukvara, som automatiskt genererar användarförfrågningar via internet.
 10. Ansvar och otillåtet uppförande
  1. Ansvaret för samtlig information, uppgifter, texter, ljudfiler, foton, grafik, videor, meddelanden eller annat material (innehåll), som av användaren, genom nyttjande av Panfu, sparas, publiceras, eller förmedlas, ligger helt och hållet hos personen från vilket sådant material härstammar; alltså ligger ansvaret för exempelvis innehåll som medlemmen eller berättigad användare själv skapat, men också för innehåll som medlemmen eller en berättigad användare erhållit från andra källor och som den med hjälp av www.panfu.se sparar, publicerar och/eller förmedlar, helt och hållet hos medlemmen.
  2. GOODBEANS kontrollerar i grunden inte innehåll som medlemmarna eller användarna sparar, publicerar och/eller förmedlar via Panfu och tar därför inget ansvar för sådant innehålls korrekthet, lämplighet, kvalitet, eller lagenlighet.
  3. Du eller andra användare får inom ramen för erbjudandets nyttjande inte begå några olagliga handlingar, i synnerhet inte:
   1. spara, publicera och/eller förmedla innehåll som enligt gällande lagbestämmelser eller GOODBEANSS bedömning är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, antastande, förtalande, vulgärt, obscent, hatiskt, hetsande, uppviglande, extremistiskt, rasistiskt eller på annat sätt förkastligt eller som på något sätt kan tillfoga minderåriga skador eller störa deras utveckling, i synnerhet pornografiskt, våldsförhärligande eller på annat sätt för ungdomar skadligt innehåll;
   2. spara, publicera och/eller förmedla innehåll som kränker en tredje parts rättigheter, i synnerhet patent-, varumärkes- eller upphovsrättigheter eller upphovsrelaterade rättigheter, företagshemligheter, personliga rättigheter eller äganderättigheter;
   3. spara, publicera, och/eller förmedla innehåll som innehåller mjukvaruvirus eller annan information, filer, eller program som är tänkta eller ägnade till att störa funktionaliteten hos datorers mjuk- eller hårdvara eller till att förstöra, bryta eller inskränka funktionaliteten hos telekommunikationsapparatur;
   4. spara, publicera, och/eller förmedla innehåll som medlemmen inte har rätt till att sprida;
   5. utge sig för att vara en annan person, t.ex. en företrädare för GOODBEANS eller någon som på annat sätt är ansvarig för erbjudandet, eller påstå att en förbindelse till en sådan person föreligger, eller uppge falska uppgifter om den egna personen (t.ex. CV, kvalifikationer);
   6. förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera igenkänningstecken i syfte att dölja ursprunget hos ett innehåll som överförs inom ramen för erbjudandet;
   7. publicera och/eller förmedla oönskad reklam, PR-material, skräp- eller massmejl ('Spam'), kedjebrev, pyramidspel eller annan reklam;
   8. trakassera, förolämpa, hota, förtala, försätta i förlägenhet eller nöd, eller på annat sätt orsaka orimliga oangelägenheter för en fysisk eller juridisk person eller ett företag eller att hävda eller sprida icke sanningsenliga fakta om en fysisk eller juridisk person eller ett företag;
   9. insamla, spara eller förmedla personliga uppgifter om andra användare, om dessa inte är införstådda med detta.

  4. Även fast GOODBEANS i grunden inte kontrollerar eller granskar innehåll som härstammar från användarna, förbehåller sig dock GOODBEANS rätten till att med omedelbar verkan och utan att ange några grunder avvisa, spärra eller radera innehåll som är tillgängligt via www.panfu.se, eller i vissa fall publicera det på ett annat ställe inom erbjudandet, i synnerhet användares innehåll där det kommit till GOODBEANSS kännedom att dessa strider mot dessa allmänna användarvillkor.
 11. Hosting; innehåll som laddats upp av användare
  1. Vi tillåter Dig att använda våra tjänster, i enlighet med lagbestämmelserna eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, för att spara, publicera, och förmedla och dela innehåll med andra användare. GOODBEANS övervakar Dig inte när Du gör detta och gör inga anspråk på äganderätt till Ditt innehåll.
  2. Vid nyttjande av vårt erbjudande ger du i enlighet med dessa användarvillkor oss i uppgift att spara och offentligt tillgängliggöra Ditt innehåll inom ramen för vårt erbjudande i sin respektive nuvarande eller framtida form.
  3. Du är medveten om att det i vårt erbjudande, och därigenom i samma miljö som Ditt innehåll, samt i vissa fall även före och efter Ditt innehåll (särskilt när det gäller bilder, ljudfiler och videor), kan förekomma av oss marknadsförd reklam och Du förklarar Dig uttryckligen införstådd med detta. Vidare ger Du oss också tillåtelse att i syfte att förbättra nyttjande av vårt erbjudande, i synnerhet via en sökfunktion, skapa förminskningar av bilder (thumbnails) och videor och att använda dem i GOODBEANS-tjänster. Det är för Dig även bekant att den tekniska bearbetningen och överföringen av vårt erbjudande, inklusive från dig inlagt innehåll, kan göra det nödvändigt att göra överföringar via olika nätverk och/eller att göra tekniska förändringar för att kunna motsvara de tekniska kraven hos relaterade nätverk eller andra tekniska anordningar.
  4. Du garanterar oss att Du, och/eller en användare som nyttjar erbjudandet via ett från Dig överlåtet användarkonto, besitter alla nödvändiga rättigheter för det innehåll som ni med hjälp av vårt erbjudande sparar, publicerar och/eller förmedlar och att rättigheterna för någon tredje part, av vilket slag som helst, några rättsliga bestämmelser eller dessa användarvillkors regler, i synnerhet de regler som fastställts i punkt 10.3, inte kränks. Om Du själv inte är innehavare av rättigheterna till ett inlagt innehåll, garanterar Du att alla nödvändiga rättsliga överföringar, licenser, tillåtelser, samtycken och liknande, föreligger. Ifall Du eller en användare som nyttjar erbjudandet via ett från dig överlåtet användarkonto, bryter dessa garantier eller en utav dem så befriar ni oss i enlighet med punkt 15 från allt ansvar och håller oss helt och hållet skadeslösa.
  5. GOODBEANS är berättigat att spara innehåll och överlämna det till tredje part om det föreskrivs enligt lagen eller om det efter vederbörlig bedömning är nödvändigt och rättsligt för att (a) uppfylla lagbestämmelser eller myndighets– eller domstolsbeslut, (b) följa dessa användarvillkor, (c) reagera på tredje parts påstående om lagöverträdelse, (d) upprätthålla rättigheterna, egendomen eller den personliga säkerhet för GOODBEANS, dess användare eller offentligheten.
 12. Angående överträdelser
  1. GOODBEANS respekterar tredje parts intellektuella egendom och uppmanar sina medlemmar att göra detsamma.
  2. Om Du är av den åsikten att din upphovsrätt kränkts via innehåll som tillhör en annan medlem/användare som använder erbjudandet www.panfu.se för att spara, publicera, eller förmedla sitt innehåll, var vänlig meddela oss om detta tillsammans med följande information:
   1. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som enligt Din åsikt blivit kränkt;
   2. en beskrivning av var någonstans materialet som enligt Din åsikt kränker upphovsrätten befinner sig;
   3. en elektronisk eller handskriven underskrift från personen som är berättigad att agera å rättighetsinnehavarens vägnar;
   4. Din adress, telefonnummer och mejladress;
   5. en förklaring från Dig att utifrån ditt bästa vetande och samvete det anklagande användande inte blivit tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dennes berättigade representant eller genom lagstiftning;
   6. en attestation från Dig att ovanstående information är sanningsenlig och att Du är innehavare av upphovsrättigheterna eller har fullmakt att agera i rättighetsinnehavarens namn.
 13. Skydd av uppgifter
  1. Angående skydd av uppgifter var vänlig se vår sekretesspolicy. Sekretesspolicyn finns att inse under: www.panfu.se/legal-information/data-protection.html.
 14. Ansvar och ansvarsbegränsning
  1. Anspråk på skadeersättning gentemot GOODBEANS är oavsett rättslig grund uteslutna, förutom ifall GOODBEANS eller dess juridiska företrädare eller agenter handlat med uppsåt eller med grov oaktsamhet. För ringa oaktsamhet ansvarar GOODBEANS endast om en för uppfyllandet av avtalets ändamål väsentlig avtalsplikt brutits emot utav GOODBEANS, dess juridiska företrädare eller ledande anställda eller agenter. I ett sådant fall blir anspråket på ersättning begränsat till skador som är möjliga att förutse och som är avtalstypiska.
  2. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte för anspråk på ersättning som är resultatet av förlust av liv, kroppskada, skadad hälsa, icke uppnådd kvalitetsgaranti eller uppsåtligt undanhållande av fel, orsakade av GOODBEANS.
  3. Möjligheten till anspråk på skadeersättning gentemot GOODBEANS utgår 12 månader efter att de uppkommit, ifall de inte baseras på en otillåten eller uppsåtlig handling.
  4. I de fall där GOODBEANS inte bär något ansvar så gäller även detta för med GOODBEANS associerade firmor och för personligt ansvar hos anställda, arbetstagare, medarbetare, företrädare, aktieägare och agenter för GOODBEANS och/eller med GOODBEANS associerade företag.
 15. Ansvarsfriskrivning
  1. Du förklarar härmed att Du håller GOODBEANS, med GOODBEANS associerade företag såväl som anställda, arbetstagare, medarbetare, företrädare, aktieägare eller agenter för GOODBEANS och/eller för med GOODBEANS associerade företag, fria från ansvar och skadeslösa i fråga om några som helst sorters krav eller anspråk som ställs av tredje part på grund av eller i sammanhang med innehåll som Du inom ramen för GOODBEANS-tjänster sparar, publicerar, och/eller förmedlar eller på grund av Ditt nyttjande av vårt erbjudande eller kränkande av dessa användarvillkor eller tredje parts rättigheter. Detta inkluderar även rimliga advokats- och rättegångskostnader.

 16. GOODBEANSS varumärken och andra äganderättigheter
  1. Du erkänner att samtliga rättigheter till GOODBEANSS erbjudanden och dess varumärken „GOODBEANS“, „Oloko“ och „Panfu“ inklusive eventuella märkes-, patent-, upphovs-, licens- eller andra rättigheter eller jämförbara rättspositioner i förhållande till Dig uteslutande tillhör GOODBEANS
  2. Alla rättigheter till program, tjänster, förfaranden, mjukvara, teknologi, varumärken, varumärkesnamn, uppfinningar och material som hör till GOODBEANS, tillhör uteslutande GOODBEANS. GOODBEANS är innehavare av samtliga användarrättigheter till ovan nämnda rättigheter. Användande av samtliga program och de i dessa inbegripna innehållen, material såväl som varumärken och varumärkesnamn är tillåtet enbart för de i dessa användarvillkor angivna ändamålen. En reproduktion av program, tjänster, förfaranden, varumärken, varumärkesnamn, mjukvara, teknologi, uppfinningar och material som hör till GOODBEANS är ej tillåten om GOODBEANS inte uttryckligen givit tillåtelse till detta.
  3. Panfu är ett registrerat varumärke i många av världens länder och tillhör GOODBEANS GmbH
 17. Tillämplig lag, ort för verkställande, jurisdiktion, övrigt
  1. Tysk lag är gällande exklusive FNs köprätt.
  2. Orten för verkställande och uteslutande jurisdiktion är, i den mån lagen tillåter, Berlin.
  3. Muntliga avtal vid sidan finns ej. En partnerskapsrelation eller en annan rättslig relation vid sidan av de här reglerade användninsförhållandena finns i och med användandet av vårt erbjudande inte. Ändringar i avtalets villkor måste ske i skriven form. Detta gäller även för upphävande eller ändring av denna klausul i skriven form.
  4. Ifall enskilda avtalspunkter skulle vara eller bli helt eller delvis overksamma förblir avtalet i övrigt gällande. Ifall en sådan overksamhet skulle inträffa ska avtalsparterna komma överens om en rättsligt gällande ersättningsregel som affärsmässigt liknar den overksamma regeln så långt detta är möjligt. Detsamma gäller vid luckor i reglerna.
  5. GOODBEANS är berättigat att ge tredjepartsleverantörer och agenter uppdraget att tillhandahålla delar av eller hela GOODBEANSs spektrum av tjänster, i den mån detta inte leder till nackdelar för kunderna.
  6. Om enskilda bestämmelser i dessa användarvillkor eller i avtalet skulle vara eller bli ogiltiga eller ofullständiga, förblir övriga användarvillkor och avtalet i övrigt oberörda av detta. I den mån bestämmelserna inte blivit integrerade i avtalet eller är overksamma, rättar sig avtalets innehåll efter de rättsliga föreskrifterna.
  7. Förbundsrepubliken Tysklands lag är gällande, exklusive den tyska kollisionslagstiftningen.
  8. Kunden har möjligheten att begära och i återgivbart skick spara de för kunden själv gällande avtalsbestämmelserna inklusive användarvillkoren.
  9. Ansvarigt för Panfu är GOODBEANS GmbH, Weinmeisterstr. 10, 10178 Berlin, företrätt av sina verkställande direktörer Verena Delius och Moritz Hohl.
  10. GOODBEANS GmbH är ett företag med begränsat ansvar enligt tysk lag, registrerat vid distriktsdomstol Charlottenburg – Registergericht under HRB 110809 B.

till början av sidan